הוצאה לפועל

כאשר פלוני חייב לאלמוני כסף (לדוגמא: על פי פסק דין או  בגין שיק שחזר) והוא אינו משלם את

הסכום שחייב לשלמו, באים דיני ההוצאה לפועל ומסייעים לגביית החוב. דבר החקיקה העיקרי

המסדיר את עקרונות דיני ההוצאה לפועל הינו חוק ההוצאה לפועל, תשכ”ז-1967 . חוק ההוצאה

לפועל, מהווה יישום של עקרון שלטון החוק המחייב כל אדם לציית ולמלא אחר הוראותיו של בית

המשפט. מטרתם של הליכי ההוצאה לפועל היא מימוש פסק דין של בית משפט, על ידי ירידה

לנכסי החייב.

לחוק שתי תכליות מיוחדות:

התכלית האחת הינה יצירת מנגנון אשר באמצעותו יוכלו זוכים לגבות את חובותיהם, להבטיח

הגנה על קניינם ולממש פסקי דין אשר ניתנו לטובתם ביעילות ובזריזות. בהקשר זה ציין הנשיא

א’ ברק, כי:

מנגנון ההוצאה לפועל נועד להפוך את הפסק למציאות. בכך הוא

מקדם לא רק את האינטרס של הזוכה, אלא גם את טובת הציבור.

אכן, הוצאה לפועל מהירה ויעילה של פסקי-דין היא אינטרס

ציבורי ראשון במעלה. הוצאה לפועל אפקטיבית מגבירה את האמון

בשלטון החוק. חוסר יעילות בהוצאה לפועל מביא לזלזול בכיבוד

החוק וליצירתם של מסלולי ‘הוצאה לפועל’ פרטיים אשר פגיעתם

בשלטון החוק רעה )רע”א 5094/89 גמזו נ’ ישעיהו פ”ד נה)3/ )36 ,

עמ’ 378)

התכלית השנייה של החוק, היא הגנה על חייבים אשר מצבם הכלכלי איננו מאפשר להם לפרוע

את חובותיהם הפסוקים. זאת, בין היתר, על מנת למנוע מצב שהפעלת מנגנון הגבייה לטובת

הזוכה תהפוך את החייב לחסר כל, וכך ייפול הוא כנטל על החברה. מובן, שההגנה על כבודם

וחירותם של החייבים, היא כשלעצמה, מתכלית החוק.

בין שתי התכליות האמורות קיים מתח מתמיד, ולא אחת הן מתנגשות זו עם זו. לפיכך, יש צורך

לאזן ביניהן.

משרדינו מייצג זוכים וחייבים, גופים פרטיים ומוסדות. למשרדינו נסיון רב בגביית כספים מצד אחד ומתן הגנה על חייבים אשר אין להם יכולת כלכלית להשיב את החוב.

משרדינו מבצע בין היתר את ההליכים הבאים לטובת הזוכים:

 • בקשה לעיקול מיטלטלין ומכירתו – זוכה רשאי לבקש עיקול ברישום על מטלטלי החייב כהליך התראתי, בטרם הוצאת המיטלטלין מביתו, ולאחר מכן רשאי להגיש בקשה להוצאתם ומכירתם כדין.
 • בקשה לעיקול מקרקעין – זוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול ברישום מקרקעין על נכס שבבעלות החייב.
 • בקשה לעיקול צד ג’ – עיקול צד ג’ משמש לעיקול כספים של חייב אשר נמצאים אצל צד אחר, כגון: מעסיק, בנק, חברות ביטוח וכיוצא בזה. לשירות
 • בקשה לעיקול רכב – זוכה רשאי להגיש בקשה לעיקול רכבו של החייב.
 • בקשה לתפיסת רכב – לאחר שנרשם עיקול על הרכב, ניתן לתפוס אותו, במידה וקיים לכך אישור של רשם ההוצאה לפועל ושולמה אגרה בגין ביצוע התהליך.
 • בקשה לרישום עיקול כספי זוכה – בקשה זו מאפשרת לזוכה לעקל כספים בתיקי הוצאה לפועל אחרים, בהם החייב לו הנו זוכה.
 • בקשה לרישום חייב במאגר חייבים משתמטים – זוכה רשאי להגיש בקשה להכריז על חייב כמשתמט מתשלום חובותיו.
 • בקשה לצו עיכוב יציאה מהארץ – זוכה רשאי להגיש בקשה לצו עיכוב יציאה מן הארץ אשר מטרתו למנוע מהחייב לצאת מהארץ ולסכל את הליך הגבייה.
 • בקשה לצו הבאה – צו המוצא כדי להביא את החייב בפני רשם ההוצאה לפועל. לשירות
 • בקשה לצו מאסר – צו המוצא רק בתיק מסוג מזונות.
 • בקשה להטלת הגבלות – הזוכה רשאי, בתנאים מסויימים, להטיל הגבלות שונות על החייב.
 • בקשה למימוש כספי צד ג’ – בקשה זו מאפשרת לזוכה להגיש בקשה לממש נכסים וכספים שעוקלו בהליך רישום עיקול צד ג’.
 • בקשה למימוש עיקול כספי זוכה – בקשה זו מאפשרת לזוכה לממש כספים בתיקי הוצאה לפועל אחרים, בהם החייב לו הנו זוכה.
 • בקשה להליכי פינוי – באפשרותו של הזוכה להגיש בקשה להודעת פינוי או בקשה לפינוי. לשירות
 • בקשה לעיכוב הליכים – זוכה יכול להגיש בקשה להקפאת ההליכים כנגד החייב או החייבים. ניתן לבקש עיכוב הליכים ללא הגבלת זמן או מועד ידוע מראש.
 • בקשה לביטול הליכים – באפשרותו של זוכה להגיש בקשה לביטול הליכים שהופעלו על ידי הזוכה בתיק, כגון: עיקולים, מימושים, צו הבאה, צו מאסר וכיוצא בזה.
 • בקשה להתנגדות למתן צו הפטר – מסלול ההפטר הוא הליך במערכת ההוצאה לפועל שבסופו מחליט רשם ההוצאה לפועל באם לתת לחייב, שעמד בתנאי החוק, הפטר מלא מחובותיו. אם הנושים או הזוכים סבורים כי מתקיימים הסייגים הקבועים בחוק, שיש בהם כדי למנוע מתן צו הפטר לחייב, או שאותם נושים או זוכים סבורים שההפטר יגרום להם לפגיעה כלכלית משמעותית, באפשרותם להגיש התנגדות למתן צו הפטר.
 • בקשה לכונס נכסים – כונס נכסים הינו עורך דין המתמנה על פי צו שניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל, כגורם הרשאי לבצע פעולות בנכס.

 

משרדינו כאמור מייצג גם חייבים ומבצעים לטובתם בין היתר את ההליכים הבאים לצורך הסדרת החוב מול הזוכה:

 

בקשה לשינוי הסדר התשלומים – שירות זה מאפשר לחייב להגיש בקשה לשינוי צו התשלומים בתיק, בין אם מדובר בצו התשלומים האוטומטי הנקבע עם פתיחת התיק, בהתאם לגובה החוב בתיק ואם על פי החלטת רשם קודמת. לשירות.

 

 • בקשה להקטנת חוב – שירות זה מאפשר להגיש בקשה להקטנת החוב בתיק מסיבות שונות.
 • בקשה לחקירת יכולת – השירות מאפשר להגיש בקשה לחקירת יכולתו הכלכלית של החייב לעמוד בהסדרי התשלומים.
 • בקשה לטענת פרעתי – שירות זה מאפשר לחייב להגיש בקשה הטוענת כי החוב שלו שולם או שחל פטור מתשלומו.
 • בקשה לאיחוד תיקים – שירות זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל להגיש בקשה לפתיחתו של תיק המאחד בתוכו את כל תיקיו.
 • בקשה לתיק אחוד מוגבל באמצעים – שירות זה מאפשר מאפשר לחייב ולזוכה להגיש בקשה כי החייב יוכרז כמוגבל באמצעים. עם אישור הבקשה ייפתח תיק איחוד, תוטלנה ההגבלות קבועות בחוק והחייב יוכרז כמוגבל באמצעים.
 • בקשה לביטול ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים – שירות זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל המוגבל באמצעים להגיש בקשה לביטול ההגבלות שהוטלו עליו.
 • בקשה להתנגדות לביצוע שטר – שירות זה מאפשר לחייב, תוך 30 יום ממועד מסירת האזהרה במסירה מלאה, להשיג על הגשתו לביצוע של שטר חוב או שיק לביצוע מהסיבות שיפורטו בבקשתו.
 • בקשה להתנגדות לביצוע תובענה – שירות זה מאפשר לחייב, תוך 30 יום ממועד מסירת האזהרה במסירה מלאה, להשיג על הגשתו לביצוע של שטר חוב או שיק לביצוע מהסיבות שיפורטו בבקשתו.

משרדינו כאמור מייצג גם חייבים ומבצעים לטובתם בין היתר את ההליכים הבאים למניעת הליכים מטעם הזוכה:

 • בקשה לעיכוב הליכים/ עיכוב פינוי – שירות זה מאפשר לחייב להגיש בקשה לעיכוב הליכים או עיכוב פינוי מנכס.
 • בקשה לביטול פינוי – באפשרותו של החייב להגיש בקשה לבטל את צו הפינוי מהנכס שהוטל נגדו.
 • בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ – שירות זה מאפשר לחייב להגיש בקשה לביטול עיכוב היציאה מהארץ שהוטל נגדו.
 • בקשה לביטול עיקול חשבון עובר ושב – באפשרותו של החייב להגיש בקשה לביטול עיקול חשבון עובר ושב שהוטל נגדו.
 • בקשה לביטול הגבלות – שירות זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל להגיש בקשה לביטול ההגבלות שהוטלו עליו.
 • בקשה לביטול עיקול משכורת – באפשרותו של החייב להגיש בקשה לביטול עיקול משכורת שהוטל נגדו.
 • בקשה לביטול עיקול רכב – באפשרות של החייב להגיש בקשה לביטול עיקול רכב שהוטל נגדו.
 • בקשה לביטול עיקול מיטלטלין או הוצאת מיטלטלין – באפשרות של החייב להגיש בקשה לביטול עיקול או הוצאה מיטלטלין שהוטל נגדו.
 • בקשה לתיק אחוד מוגבל באמצעים – שירות זה מאפשר לחייב ולזוכה להגיש בקשה כי החייב יוכרז כמוגבל באמצעים. עם אישור הבקשה ייפתח תיק איחוד, תוטלנה ההגבלות הקבועות בחוק והחייב יוכרז כמוגבל באמצעים.
 • בקשה לביטול ההכרזה על חייב כמוגבל באמצעים – שירות זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל המוגבל באמצעים להגיש בקשה לביטול ההגבלות שהוטלו עליו.
 • בקשה להפטר מחובות לחייב מוגבל – שירות זה מאפשר לחייב להגיש בקשה להפטר מחובות. לשירות.
 • בקשה לדחיית הצגת מסמכים – שירות זה מאפשר לחייב בהוצאה לפועל להגיש בקשה לדחיית המועד להצגת המסמכים כפי שדרש רשם ההוצאה לפועל.
 • בקשה לסגירת תיק – שירות זה מאפשר להגיש בקשה לסגור תיק הוצאה לפועל.