שירותים נוספים

לשון הרע לרבות קובלנות בגין לשון הרע

” החיים והמוות ביד הלשון”.  למילים יש כוח רב הן יכולות לבנות או להרוס, להרוג, לעודד או לייאש.

אדם שנחשב בעל שם טוב בעיני הבריות, הוא האדם בעל דרך ארץ, האדם ששומר על כבודו של

חברו כפי שהיה רוצה שאותו אדם ישמור על כבודו.

כיום נעשה שימוש בפייסבוק, טוויטר ורשתות חברתיות אחרות לצורך שיח ולעיתים השיח הוא שלילי ופוגעני עד כדי גרימת נזק לאדם כלשהו.

המונח לשון הרע בא לידי ביטוי בסעיף 1 ל”חוק איסור לשון הרע” כדלקמן:

“לשון הרע היא אמירה אשר פרסומה עלול להשפיל פרט או קבוצה, לבזות אותם ואף להפוך אותם

למטרה לשנאה.”

 אמירת לשון הרע עלולה לבזות אדם בשל מעשיו התנהגותו והתכונות המיוחסים לו

ואף לפגוע בו מהבחינות הבאות: במשרתו, עסקו ,ומקצועו ע”י ביזוי גזעו, דתו, מוצאו ומינו.

כלומר, לשון הרע היא פעולה אשר תגרום לאדם להשפלה, ואף לאיבוד מקור פרנסתו ובעיקר לבזות אותו.

חוק איסור לשון הרע עוסק בעצם בהגנת כבודו ושמו הטוב של האדם באמצעות הטלת איסור על

פרסום ביטויים ואמירות שעלולים לפגוע ולבזותו.

ניתן ללמוד מחוק איסור לשון הרע שעוולת הלשון הינה עוולת אחריות חמורה מאוד, היא לא דורשת

קיום של יסוד נפשי, כאשר הפוגע מפרסם דברי לשון הרע הוא עלול לעשות זאת לא

במכוון, אך מספיק שקיימים בפרסום שלו דברים או אמירות אשר עלולים לפגוע באדם כדי

שבפרסומו תהיה עוולת לשון הרע.

כאשר בודקים מקרה העלול להיות בו שימוש בלשון רע, בדיקה זו נעשית בשיטת “האדם הסביר”

מדוע דווקא משתמשים בשיטה זו?

שיטת האדם הסביר הינה בדיקה אובייקטיבית בה רואים כיצד אדם מתייחס לאירוע באותן הנסיבות

כמו במקרה הנבדק.

בית המשפט יבדוק האם במקרה המסוים היה קיים שימוש בלשון הרע ואם הוא ימצא עדויות לכך,

הפוגע יורשע בשימוש לשון הרע.

חוק איסור לשון הרע מגדיר שפרסום הכלולים בו דברי לשון הרע, יכול להוות עילה אזרחית בנזיקין,

ויכול אף להגיע לכדי עבירה פלילית.

כאשר מצאו כי התקיימה עבירת לשון הרע ניתן לקבל פיצויים וסעדים לנפגע, ובהתקיים עבירה

פלילית יוטל עונש של עד שנת מאסר לפוגע.

לפי החוק לבית המשפט יש סמכות לחייב את הפוגע בסכום של עד 000,50 ₪ ללא כל הוכחת נזק

ואם הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונת תחילה על מנת לפגוע, בית המשפט רשאי לדרוש תשלום

פיצויים על סך של עד 000,100 ₪ ללא הוכחת קיום נזק.

הפיצויים שניתנים לנפגע הם בעלי מטרה חינוכית בנוסף לסיפוק הנפגע משום שפגיעה בשמו הטוב

של האדם, אינה מעשה שיכול לעבור על סדר היום, ולכן פיצויים אלו בעלי מגמה עונשית על מנת

לחנך ולהרתיע משימוש חוזר בלשון הרע.

דוגמא לכך ניתן לראות במקרה בו פלונית פרצה לקליניקה של בעלה הרופא וקראה לו הומו,

האישה חויבה לפצותו בסכום שהגיע בצירוף ההוצאות ל – 100 אלף שקלים.

למשרדינו נסיון בניהול תייקים בנושא לשון הרע לרבות קובלנות פליליות בגין לשון הרע.

תביעות כספיות/חוזיות

“כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה” (ספר ישעיהו) , מושג החוזה מופיע כבר לראשונה

בתנ”ך. כבר בתקופת התנ”ך משמעות המילה חוזה מבטאת הסכמה חברתית המוכרת על ידי

החברה, רשויות השלטון והחוק, שניתנת לאכיפה באמצעות בית המשפט.

חוזה הוא הסכם המחייב שני צדדים או יותר, שכל צד חייב ומחויב למלא את חלקו

בהסכם. בנוסף חוזה הוא התקשרות בין שני אנשים )לעיתים יותר(, החוזה יוצר קשר

אמון בין שני הצדדים בתקווה ששניהם יעמדו בחוזה ולא יפרו אותו.

לעיתים חוזה אף מגדיר את הסנקציה, הסנקציה יכול להיות של קנס או כל צורה

אחרת שנקבעה, על הצד שלא מקיים את החוזה או מפר אותו.

בדיני חוזים קיימים מספר סוגים של חוזים, לדוגמא: חוזה בכתב, חוזה בעל פה, חוזה

מכר, או חוזה שכירות ועוד סוגים רבים ונוספים שלך חוזים.

מטרת החקיקה בחוזים אלו עוסקת בהסדרת החוזים דגמיו, תוצאותיו, ודרכי ביטולו,

בנוסף להוראות רבות המסדירות את הסעדים שלהם זכאי הצד הנפגע במקרה של

הפרת חוזה, ועוד הוראות רבות אחרות.

הנפגע זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.

ישנם סוגי הפרה רבים כגון הפרת הסכם שכירות, הפרת הסכם מכר דירה או מוצר.

לעיתים יש צורך בפנייה לבית המשפט המתאים על מנת לזכות בפיצוי בגין ההפרה.

משרדינו מעניק שירות מקיף לצורך גביית פיצויים בגין הפרות הסכמים ו/או אכיפת הסכמים בבתי המשפט השונים.

משרדינו אף מעניק שירותי הגנה מפני תביעות כספיות/חוזיות.